Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego w gminie Ziębice - obręb Osina Mała

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego w gminie Ziębice - obręb Osina Mała

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2020-06-10 do 2020-07-02

Ziębice, dn. 10.06.2020 r. 

Burmistrz Ziębic działając w oparciu o art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) i zarządzenia nr 92/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Ziębice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działek nr dz. nr 99, 100/2, 101, 104/4 obręb Osina Mała. Przedmiotowa nieruchomość stanowi niezabudowane grunty rolne, położone w miejscowości Osina Mała oznaczone jako działka nr 100/1 o powierzchni 0,17ha.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Ziębic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działek nr 99, 100/2, 101, 104/4 obręb Osina Mała.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość rolna oznaczona nr 100/1, obręb 0018 Osina Mała, AM-1, księga wieczysta nr KW SW1Z/00043721/4

Powierzchnia nieruchomości w ha:

0,17 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy stanowią niezabudowane grunty rolne

Klasy bonitacyjne RIVa-0,17ha.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Ziębice nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ww. działkę.

Działka przeznaczona na użytkowanie rolnicze.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od dnia zawarcia umowy na okres do 3 lat

Wysokość czynszu dzierżawnego

Wysokość czynszu dzierżawnego ustalona zostanie w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Dzierżawa gruntów na cele rolne zwolniona jest z podatku VAT. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym należnego podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin wnoszenia opłat z tytuły czynszu dzierżawnego:

Czynsz dzierżawny płatny w jednej racie w terminie do 15 maja każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomości przeznaczone są do dzierżawy na okres nie dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ziębicach na okres 21 dni tj. od dnia 10.06.2020 r. do dnia 1.07.2020 r. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA