Express-Miejski.pl

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach o pow. 0,2198 ha

Powiat Ząbkowicki

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach o pow. 0,2198 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2021-07-19 do 2021-09-10

Ząbkowice Śląskie, dnia 19.07.2021 r.  

Starosta Ząbkowicki
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań
położonego w Szklarach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność
                                                            Skarbu Państwa.

1) Dane dotyczące nieruchomości:

 - Opis nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Szklarach (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Szklary, na AM-1 jako działka nr 368/74 o powierzchni 0,2198 ha (opis użytków: grunty orne, ozn. użytk. RIIIa), (KW- SW1Z/00046235/1).

- Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Podstawa: Uchwała nr
LI/ /106/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szklary w gminie Ząbkowice Śląskie- Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Poz. 334 z dnia 22 stycznia 2014 r.), działka nr 368/74, obręb Szklary (gm. Ząbkowice Śląskie) położona jest w terenie o symbolu: R 1.1. – Tereny rolnicze.

Dodatkowe informacje: Granica strefy ochrony krajobrazu kulturowego/ granica strefy ochrony archeologicznej.

- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata roczna) wynosi: 77,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych)

2) Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2021 r. o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

3) Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 28.04.2021 r. i 23.06.2021 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych)na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 03 września 2021 r.

5) Uczestnicy przetargu winni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

6) Uczestnikowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

7) Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

8) Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok. 210), tel. (0 74) 8162-827 lub 8162 – 862. 


Starosta Ząbkowicki
Roman Fester

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA