Express-Miejski.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej torami kolejowymi (bocznica kolejowa) - obręb Chałupki

Powiat Ząbkowicki

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej torami kolejowymi (bocznica kolejowa) - obręb Chałupki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2020-09-21 do 2020-11-27

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

Zarządzeniem nr 314/2020 z dnia 18 września 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej torami kolejowymi (bocznica kolejowa) położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12 o pow. 0,3184 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

Nieruchomość bezpośrednio położona jest przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4”, gdzie ustalono, jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane, „ZR” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych, „P1.4” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

Na w/w działce znajduje się rezerwa terenu dla obejścia wsi Chałupki drogą nr 395. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 427.050,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 4.280,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 42.710,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 20 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


 Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA