Express-Miejski.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0.7946 ha - obręb Kamieniec Ząbkowicki I

Powiat Ząbkowicki

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0.7946 ha - obręb Kamieniec Ząbkowicki I

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2020-06-25 do 2020-08-04

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

Zarządzeniem nr 204/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 45 o pow. 0.7946 ha, poz. rej. G. 183, AM – 21, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065494/3.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R3o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze, symbolem „Wpp” o funkcji podstawowej: tereny zbiornika przeciwpowodziowego, symbolem „ZL” o funkcji podstawowej: lasy, zadrzewienia i dolesienia (ok. 61,60%) oraz symbolem „U6.1” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki (ok. 38,40%). 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 67.010,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych).

w tym:

- na cele rolne, leśne i zbiornika  15.981,88 zł  kwota zwolniona z podatku VAT

- na cele usługowe 51.028,12 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi – 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 6.710,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 28 lipca 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 19,20
nr telefonu 729057859. 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA