Express-Miejski.pl

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę części działki nr 147 o pow. 1,0054 ha położonej w Henrykowie

Powiat Ząbkowicki

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę części działki nr 147 o pow. 1,0054 ha położonej w Henrykowie

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2020-06-10 do 2020-07-16

Ziębice, dn. 10.06.2020 r.

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Henryków oznaczonej jako działka nr 147 (część) o powierzchni 1,0054ha.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ziębic na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy, w związku z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) organizuje w dniu 16 lipca 2020 r. o godzinie 8.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 – pok. nr 2 (parter)

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

wydzierżawienie nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Henryków, gmina Ziębice stanowiącą część działki rolnej oznaczonej nr 147 o pow. 1,0054 ha o numerze Księgi Wieczystej KW 43723 przeznaczoną pod użytkowanie rolnicze.

Zgodnie z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich działka opisana jest jako ŁIV-1,0054ha.

Część działki została przeznaczona zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Henryków zatwierdzonego uchwałą nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz uchwałą nr XLI/274/2013 Rady Miejskiej w Ziębiach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/55/2011 pod: -częściowo teren oznaczony symbolem 31.4R, 31.5R – teren rolny. Działka przeznaczona na użytkowanie rolnicze.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 06.02.2020 r. do dnia 27.02.2020 r.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowne do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

CENA WYWOŁAWCZA: 4,0216q żyta

WYSOKOŚĆ WADIUM: 30 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu obowiązani są do zgłoszenia się z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacać w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (do godziny 1300) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 w terminie do dnia

10 lipca 2020 r. (włącznie) – w tytule przelewu należy napisać „wadium cz. dz. nr 147 Henryków”. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Postąpienie w czasie przetargu nie może być niższe niż 1,00 q żyta.

Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy dzierżawnej.

W razie nie zawarcia umowy w tym terminie przetarg uważa się za nieważny a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

Informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach pok. nr 7 lub pod numerem telefonu: 74 816 38 31.

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA