Express-Miejski.pl

I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 1,0770 ha - obręb Laski

Powiat Ząbkowicki

I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 1,0770 ha - obręb Laski

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Złoty Stok
CZAS TRWANIA: 2020-05-18 do 2020-06-08

Złoty Stok, 30 kwietnia 2020 r.

Burmistrz Złotego Stoku działając na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dania 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza:

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY
                                            do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
                                             stanowiącej działkę nr 22, obręb Laski, o powierzchni 1,0770 ha. 

Przetarg ograniczony jest do rolników indywidualnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

I. OPIS NIERUCHOMOŚCI:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Działka nr: 22,
Powierzchnia: 1,0770 ha
Położenie: Laski,
Gmina: Złoty Stok,
KW nr: SW1Z/00066212/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział Ksiąg Wieczystych w Ząbkowicach Śląskich,
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
- RP – tereny istniejących użytków rolnych; bez prawa zabudowy;
- RL – tereny istniejących lasów ochronnych.
Sposób zagospodarowania: RIVb – 0,0364 ha, RV – 0,3188 ha, ŁIV – 0,7218 ha;
Nieruchomość zlokalizowana na terenie gminy Złoty Stok w obrębie wsi Laski, pod lasem. Dojazd utrudniony przez działkę nr 23. Są to grunty zakrzaczone, wertepy porośnięte samosiejkami, krzakami.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w jej rozporządzaniu.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 27.000,00 zł
Wysokość wadium: 2.700,00 zł
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane zwolniona jest z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.06.2020 r., o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, pok. nr 15.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, Rynek 22 – pokój nr 17, tel. 74 8164 153.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku – na tablicy ogłoszeń, publikuje się na stronach internetowych: www.zlotystok.biuletyn.net i www.zlotystok.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeniowej ogólnodostępnej zlokalizowanej w centrum miasta.

Gmina Złoty Stok

REKLAMA


REKLAMA