Express-Miejski.pl

I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - obręb Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - obręb Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2019-12-02 do 2020-01-09

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

Zarządzeniem nr 392/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 136/1 o pow. 0,6711 ha, poz. rej. G. 124, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066835/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej.

Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV – do likwidacji lub skablowania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 315.500,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy pięćset złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi3.160,00 zł (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 31.550,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 02 stycznia 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA