Express-Miejski.pl

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 409,36 m2 położonej w Pomianowie Dolnym

Powiat Ząbkowicki

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 409,36 m2 położonej w Pomianowie Dolnym

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2019-06-27 do 2019-08-02

                           Ziębice, dnia 27.06.2019 roku

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Ziębic na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 1-8, § 6 ust. 1, 4, 7, § 13, § 14 ust. 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zmianą)- organizuje w dniu 2 sierpnia 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul.                                                              Przemysłowej 10 - sala nr 02. 

 

                              II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 409,36 m2, położonym w Pomianowie Dolnym nr 93 składającym się z działki nr 403 o pow. 0,0956 ha, obręb: 0020 Pomianów Dolny.
Dla nieruchomości zabudowanej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00058921/4.
Gmina Ziębice nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższej działki. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzone uchwałą Nr XXXII/231/01 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 kwietnia 2001 roku określa działkę jako teren 2-mieszkaniowo – usługowy. Obszar IIA – osadniczy o preferowanej funkcji turystyczno – agroturystycznej i rolniczej. Działka położona na obszarze o szczególnym zagrożeniu powodziowym oraz na obszarze ochrony wód podziemnych.
Przedmiotowa działka jest objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 47/2004 z dnia 21.12.2004 roku dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych na cele mieszkalne w istniejącym budynku poszkolnym.
Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. działka opisana jest jako tereny mieszkaniowe (B).

Cena wywoławcza: 60.500,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

Wysokość wadium: 6.050,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych).

Na sprzedaż nieruchomości zorganizowany był I przetarg w dniu 10 czerwca 2019 roku zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników, którzy dokonali wpłaty wadium.

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w formie jednorazowej wpłaty w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ziębicach - GBS Strzelin nr 49 9588 0004 0000 5555 2000 0010 nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Wadium do przetargu należy wpłacać w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku /włącznie/. Wadium można wpłacać gotówką (do godz. 1300) w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 GBS Strzelin. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, opublikowana w BIP oraz na stronie internetowej www.ziebice.pl

Informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Referacie Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Ziębicach, pok. nr 03 tel. 748163840.

Sporządziła: Beata Kwiecień

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA