Express-Miejski.pl

Wójt Gminy Malczyce ogłasza

Powiat Średzki

Wójt Gminy Malczyce ogłasza

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Malczyce
CZAS TRWANIA: 2017-08-16 do 2017-09-17

 WÓJT  GMINY MALCZYCE

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   niezabudowanych położonych przy ul. Ogrodowej  we wsi Malczyce, gmina Malczyce. 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miejscowości Malczyce działki nr 697/2 i nr 158/5 to teren istniejącego zainwestowania. Ustala się: utrzymanie istniejącej zabudowy.   

Na rysunku planu teren oznaczony symbolem 61 M.

 

l.p

położenie

Nr działki

Powierzchnia

 w ha

Cena wywoławcza

Nr księgi wieczystej

1.

Malczyce

697/2

0,1040

42.660,00

WR1S/00033731/0

2.

Malczyce

158/5

0,0820

33.660,00

WR1S/00035968/4

 

Przedmiotowe działki położone są w północnej części Malczyc, niezabudowane posiadające bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki prostokątny, teren płaski, nieogrodzony. Nieruchomości są niezagospodarowane. W najbliższym otoczeniu znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i obiekt szkoły. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości  posiadają dostęp do następujących sieci infrastruktury: kanalizacyjnej, elektroenergetycznej    i wodociągowej.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu  03.03.2017 r.  w terminie od 03.03.2017 r. do 18.04.2017 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) – wniosków nie złożono. Pierwszy przetarg ogłoszono w dniu: 08.06.2017 r.

Cena wywoławcza działki nr 697/2 o powierzchni 0,1040 ha wynosi: 42.660,00 zł. netto

Wadium: 4.300,00 zł

Postąpienie: 430,00 zł

Cena wywoławcza działki nr 158/5 o powierzchni 0,0820 ha wynosi: 33.660,00 zł. netto

Wadium: 3.400,00 zł

Postąpienie: 340,00 zł

Do ceny sprzedaży w/w działek uzyskanych  w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW są wolne od wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu  19 września 2017 r. Działka nr 697/2 o godz. 10oo , Działka nr 158/5 o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Malczyce, ul. Traugutta Nr 15, pokój  Nr 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem na konto Gminy Malczyce Bank Spółdzielczy Środa Śląska Nr 37 9589 0003 0006 1955 2000 0030 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Malczyce najpóźniej do dnia 14 września 2017 r do godz. 15.00. Wniesienie  wadium uprawnia do wzięcia udziału w przetargu. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która wygrała wadium zalicza się na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony  o terminie zawarcia umowy w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis  z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu  notarialnej umowy sprzedaży. Z uzasadnionych przyczyn  Wójt Gminy Malczyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. 

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonania oględzin w terenie, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Renata Ciszewska tel. 713179223 wew.205

Malczyce, 18 sierpień 2017 r.

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

ZDJĘCIA

Gmina Malczyce

REKLAMA


REKLAMA