Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2017-04-24 do 2017-05-19

 

                                        Uchwała  Nr  Nr  202/2017

  Zarządu Powiatu Ząbkowickiego  z dnia  19.04.2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

 

Na podstawie:

-art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), 

- § 1, § 3 ust.7 Uchwały Nr VI / 30/1999  Rady  Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 11, poz. 515 z późn. zm. )

      Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

     Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność   Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Kamieńcu Ząbkowickim I (gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamieniec Ząbkowicki I, na AM-11  jako działka  nr 168/10 o powierzchni 0,2085 ha, KW- SW1Z/00031831/1. 

      W/w przedmiot uchwały opisano w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich,  ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     

Załącznik nr 1 

do uchwały nr nr 202 / 2017                                                   

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

     Zarząd  Powiatu  Ząbkowickiego  działając na podstawie art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami/  Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2147 z późn. zm. / podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Adres nieruchomościnr  działki,

pow. działki,

nr  KW

 

            Opis

    nieruchomości

Przeznaczenie  nieruchomości  

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

 Cena  

nierucho-mości

 

Forma zbycia

 

1.

 

Kamieniec Ząbkowicki I,

dz.nr168/10

(AM-11 ),

o  pow.0,2085 ha,

 KW -SW1Z/ /00031831/1.

 

 

 

Nieruchomość niezabudowa- na   stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Kamieńcu Ząbkowickim I,   oznaczona w ewidencji gruntów

 i budynkow obrębu Kamieniec Ząbkowicki I, na AM-11,  jako  działka nr 168/10 (Bz) o powierzchni 0,2085 ha.  Przedmiotowa działka ma zwarty, regularny kształt. Działka od strony frontowej i bocznej graniczy z drogą publiczną, na chwilę obecną na teren działki nie ma wykonanego zjazdu. Przez działkę wzdłuż granicy

z działką 168/11 przebiega główna główna sieć kanalizacyjna . Teren działki płaski, zagospodarowany, częściowo ogrodzony,  na całej powierzchni porośnięty pojedynczym drzewostanem oraz zielenią ozdobną.

 

 

 

 

 

Dla  terenu, na którym położona jest  przedmioto-wa dzialka  nr  168/10  ( obr.Kamieniec Ząbk. I )  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec  Ząbkowicki

 ( Podstawa: Uchwała Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec  Ząbkowicki  z dnia 21 grudnia 2005r.  opubl. - Dz. Urz. Woj. Dolnośl.nr 29, poz. 413 z dnia 09.02.2006 roku    wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. opubl.-   Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 128, poz.1968 z dnia 15.07.2010 r.)

 

 Dla przedmiotowej działki nr 168/10  obowiązują następujące ustalenia planu:

Symbol terenu: ZP3.2: tereny zieleni  urządzonej ( przeznaczenie podstawowe)

 

     Funkcje dopuszczalne:

a) drogi wewnętrzne,

b) terenowe urządzenia sportu i rekreacji –

    zajmujące maksymalnie 15% terenu

    wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

c) parkingi – zajmujące maksymalnie 25%

   terenu wyznaczonego lianiami

   rozgraniczającymi.

 

     Teren ZP3.2 – objęty strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

 

    Działka znajduje się w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%. Przez teren działki przebiega główna sieć  kanalizacji zaprojektowana na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    

 

 

 20.000,-zł

(słownie:

dwadzieścia tysięcy złotych)

+ podatek VAT (23%)

 

Przetarg ustny nieogra-

niczony

  Ustala   się termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:  do dnia 2 czerwca 2017r.

Dot. osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,  poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych prawa  własności przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców.

 

                                                                                                        Ząbkowice Śląskie, dnia 19 kwiatnia 2017r.

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA