Express-Miejski.pl

Wspólne stanowisko posłów i samorządowców w sprawie budowy kopalni

Uczestnicy spotkania w starostwie fot.: SP

Kilka dni temu w starostwie zorganizowano spotkanie w sprawie budowy kopalni w Nowej Rudzie. Prezentujemy wspólne stanowisko, które przesłano do rządu RP.

Stanowisko uczestników spotkania:

1.Uczestnicy spotkania wnioskują do Rządu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wprowadzenia Specustawy o realizacji inwestycji w przemyśle wydobywczym oraz wydania przepisów wykonawczych w celu uproszczenia i przyśpieszenia obowiązującej gminy procedury planistycznej dla inwestorów przemysłu wydobywczego tworzące nowe zakłady produkcyjne, a tym samym nowe miejsca pracy.

Jednocześnie wnioskujemy o nową, obowiązującą właściwe organy wszystkich szczebli, jednoznaczną wykładnie prawną dot. traktowania już zainicjowanych wielkich inwestycji rozwojowych, tworzących nowe miejsca pracy w gminach, jako inwestycji celu publicznego. W interesie publicznym inwestorzy realizujący inwestycje przemysłu wydobywczego powinni korzystać ze specjalnej procedury administracyjnej, która pozwoli gminom wydawać decyzje o realizacji celu publicznego, stosując zastępstwo planu miejscowego i traktować planistyczną przestrzeń w/w inwestycji jako wyłączoną dla nieprzerwanego kontynuowania procesu inwestycyjnego.

2. Popieramy realizację projektu inwestycyjnego „Nowa Ruda Węgiel Koksujący”, który zakłada docelowo utworzenie około 2000 miejsc pracy w regionie, w którym bezrobocie wynosi około 20 procent. Kilkuletnia historia w/w przedsięwzięcia obrazuje skalę problemu, a jednocześnie skalę wielkiej społecznej potrzeby i szansę rozwoju regionu. Pierwsza deklaracja reaktywacji kopalni Nowa Ruda została ogłoszona 4 grudnia 2011 roku. Australijski inwestor polskiego pochodzenia w lipcu 2013 roku uzyskał koncesję geologiczną pozwalającą na działanie zmierzające do uruchomienia kopalni. 19 listopada 2013 spółka Coal Holding w ramach australijskiej grupy kapitałowej BALAMARA rozpoczęła prace wiertniczo-geologiczne w Ludwikowicach Kłodzkich. Siedem odwiertów potwierdziło zasobność noworudzkiego złoża węgla koksującego najwyższej jakości. W 2015 roku Inwestor przystąpił do procedury ujęcia projektu „Kopalnia Nowa Ruda Węgiel Koksujący” w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda opracowując PZZ, Raport Środowiskowy i Projekt Kopalni. Obie noworudzkie gminy rozpoczęły procesy planistyczne we współpracy z Inwestorem, w celu przejęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego z wpisaną inwestycją kopalni. Wejście w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DZ.U. 2015 poz. 1777) spowodowało istotne opóźnienia procesu uchwalania tych dokumentów, co skutkuje znaczącym opóźnieniem powstania kopalni.

Przypadek podmiotowej inwestycji w Nowej Rudzie jest tylko jednym z wielu podobnych przykładów w kraju, dlatego legislacyjne rozwiązanie problemu przyśpieszenia prawnych i zwyczajowych procedur dla strategicznych inwestycji w przemyśle wydobywczym, powinno nastąpić w trybie nadzwyczajnym i generalnie dla obszaru całej Polski.

Postulujemy niezwłoczne wprowadzenie w życie Specustawy w oparciu o doświadczenie wcześniej podejmowanych podobnych inicjatyw i efektywnych praktyk legislacyjnych.

Projekt otwarcia kopalni węgla koksującego w Nowej Rudzie zasługuje na priorytet ze względu na jego znaczenie gospodarcze i na społeczną wartość dodaną nie tylko dla powiatu kłodzkiego i województwa dolnośląskiego, ale dla całej Polski.

Pod dokumentem podpisali się: posłanka Monika Wielichowska, poseł Ireneusz Zyska, Andrzej Zibrow – dyrektor generalny Coal Holding, starosta kłodzki Maciej Awiżeń, burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, Adrianna Mierzejewska – wójt gminy Nowa Ruda, Bogdan Tarapacki, przewodniczący rady gminy w Nowej Rudzie, przewodniczący związków zawodowych Edward Śledź, wicestarosta Małgorzata JędrzejewskaSkrzypczak, Kazimierz Drożdż, członek zarządu powiatu kłodzkiego, Adam Łącki – wiceprzewodniczący komisji ochrony środowiska i rolnictwa RPK oraz przewodniczący komisji ochrony środowiska Józef Kołt.

Kłodzko 20 maja 2016

bom

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA